Beliebte Peja Lyrics

Peja

Jest jedna rzecz (HipHop) Lyrics Peja

Abspielen

Peja - Jest jedna rzecz (HipHop) Songtext

SLU, SLU, SLU, SLU, SLU, SLU!

Ref.: Jest jedna rzecz dla której warto ¿yæ
(hip hop) I nie zmienia siê nic, wszyscy
Jest jedna rzecz dla której warto ¿yæ
(hip hop) I nie zmienia siê nic, dalej
Jest jedna rzecz dla której warto ¿yæ
(hip hop) I nie zmienia siê nic

Bezustannie patrzy³em na tych którzy siê wybili
Bez przerwy ?ledzi³em jak zyskuj¹ nowe si³y
Underground to dla mnie ekonomiczne przyczyny
Nieporadno?æ promotorów, wydawców wole czyny
Materia³ zrobiony z w³asnej bez inicjatywy
Nielegal, my najd³u¿ej, SLU z czyjej winy?
Od dawna swoje robiê, a wydawca oszukuje
Mi³o?æ do muzyki twórczo?æ tê wykorzystuje
Obiecujê, wypromujê lecz na tym siê koñczy
le siê rozpoczê³o, lecz tak ?le siê nie zakoñczy
Jeste?my od gadek, od podk³adów, od koncertów
Od studyjnych zmagañ, s³ownych tych eksperymentów
Kiedy? niemo¿liwym by³o robiæ bez ekspertów
Deta, wideoklip, akustyk, g³o?nia, kontrakt
Z w³asnej inicjatywy, tak potrzebna nam promocja
¯eby s³owa na tych bitach dotar³y dzisiaj do was
Szkie³ko, radio na koncertach z czarnej p³yty
Wschodnie czy zachodnie, nowe rzeczy dzi? tworzymy
Trudno?ci przeskoczymy I do reszty do³¹czymy
Nikt z nowo?ci¹ nie przeskoczy, z konsekwencj¹ kroczymy
Star¹ wydeptan¹ ?cie¿k¹ z baga¿em do?wiadczeñ
Nieuczciwy skurwysyn nie pozbawi³ nas marzeñ
I oby? siê przeliczy³, ¿eby? plecy zaliczy³
Jak pies ogrodnika szczerze bêdê ci dzi? ¿yczy³
Pseudo biznesmeni z bazaru nie wydawcy
Dajcie se z tym spokój, szkoda waszej marnej kasy
Nie bêdziecie zarobasy, brak tu profesjonalizmu
Tym stwierdzeniem was pozbawiam resztek optymizmu
I zawijam siê do chaty potrenowaæ nowe katy
Napisaæ parê s³ów no I wypiæ zdrowie za tych
Którzy dzisiaj nie mog¹, bo nie wyszli na swoje
Bo jak siê okaza³o skrzywdzi³ ich wydawca gnojek
A ty siê nie wkurwiaj tylko przemy?l co tu mówiê
Kochasz hip hop no to popraw sw¹ wytwórniê

Ref.

Nie jeden mnie zapyta po co ta kolejna p³yta
Dla kasy, chcesz siê sprawdziæ, z pierwszych stron gazet nie znikaæ
To co by³o marzeniami sta³o siê rzeczywisto?ci¹
Nagrywam, wydajê to dziêki umiejêtno?ciom
Pytasz czym siê w tym kieruje, do hip hopu mi³o?ci¹
I straszny sentyment, szalony dziewiêædziesi¹ty trzeci
Czas leci, a my jak ma³e dzieci
Czy pamiêtasz te czasy gdy Bill Baschweek straci³ oko
Czasy beat rocka, kolejne lekcje
Jego reminiscencjê, czy pamiêtasz to jeszcze?
Rap siê zmienia, zmienia brzmienia
Sposób ³¹czenia, mówienia, flow technika, skojarzenia
Zobacz bunt I do szkó³
Koniec lat dziewiêædziesi¹tych dla dzieciaków old school
To czas najlepszy I nie wie o tym ka¿dy
¯e rap klasyczny siê wywodzi z czasów tamtych
A dzi? zastój siê zrobi³, chocia¿ nie jest tak najgorzej
Wielki powrót DJ, nowy pozytywny wzorzec
I walka z pieni¹dzem, walka z komercjalizacj¹
Skazana na przegran¹, ja przygl¹dam siê tym akcjom
Finansowym motywacjom, reklam¹, prezentacj¹
Rap opuszcza podwórko, teraz skóra I biurko
Spowiany przemys³u chmurk¹ z ca³¹ przyjemn¹ for¹
Rap globalny, sprzedajny, rap masowo uprawiany
Dwudziesty pierwszy wiek przynosi wielkie zmiany
Ty po której staniesz stronie, po hajs wyci¹gniesz d³onie
Zanim skurwysynu po³o¿ysz je na mikrofonie
Pasuje ci ten wybór I klipy cha³turników
Zawsze lepiej ubranych, ni¿ utalentowanych
Ta, ja stanê po drugiej stronie barykady
Nie zaakceptujê zmiany, na to nie przygotowany
W stylu brzmieniu dobrze znany, reprezentujê biedê
Od Jot do E, zwróæcie rapowi korzenie
Karton na ta lata, b-boy leci I wymiata
DJ drapiê, MC gada I toasty swoje sk³ada
Zale¿y mi na tym, ja nie wstawiam tobie kitu
Ca³e ¿ycie w rytm bregnitów I cytatów z klasyków
To druga czê?æ oblicza bardzo dobrych wyników
To zaanga¿owanie tych kilku zawodników
Nawijamy z gracj¹ jak figury Kosmo City
Teraz bijcie brawa, ja siê najem bêdê syty
Przes³uchane ta?my, p³yty tu (hip hop)
Szacunek dla tradycji, kultowanie tu (hip hop)
Obalanie mitów, koneksje tu (hip hop)
Przyja?nie z artystami, wolne style tu (hip hop)
Setki godzin w sklepach z p³ytami tu (hip hop)
Woja¿e zagraniczne, sceniczne tu (hip hop)
Sztama z undergroundem I szacunek tu (hip hop)
Sprawdzanie siê z MC, bitwy tu (hip hop)
Kumate ?rodowisko I wspólnota tu (hip hop)
Tony zapisanych kartek, bohomazy tu (hip hop)
Improwizacja godna MC tu (hip hop, hip hop)
Teile diesen Songtext
Erklären
Okay
Durch weitere Benutzung dieser Webseite stimmst Du unseren Datenschutzbestimmungen zu