Ich Troje - Dancing Songtext

1.

Opowiem Wam jak chcia³am byæ
Przerysowan¹ proz¹ dnia
Z wierszem na dancing pój?æ I móc
Zakochaæ siê w nim

Chcê by by³ bia³y tak jak ja
Pisany sercem o czwartej dwie
Cisz¹ I krzykiem móg³by byæ
W nim w³a?nie chcê? zapomnieæ siê,
tak bez pamiêci - kochaæ chcê!

2.

Nauczy mnie dzi? oszukaæ wstyd
Powiedzieæ prawdê k³ami¹c wrêcz
Bez walki walczyæ naucz mnie
Pokochaæ Ciebie?

Zdradzimy sobie ka¿d¹ my?l
Powiemy wszystko milcz¹c wrêcz
Oddamy s³owom - to co ich
Nie s³ysz¹c zobaczymy d?wiêk
Bêdziemy tañczyæ - stoj¹c

Cierpliwie czekaæ chcia³abym
Gdzie? na dancingu w k¹cie staæ
I nie szukaj¹c znale?æ go
Poznaæ nie znaj¹c, poczuæ, ¿e
To w³a?nie on - mój bia³y wiersz
Teile diesen Songtext
Erklären
Okay
Durch weitere Benutzung dieser Webseite stimmst Du unseren Datenschutzbestimmungen zu