3 Album

A wszystko to bo Ciebie kocham Lyrics Ich Troje

Album 3
Abspielen

Ich Troje - A wszystko to bo Ciebie kocham Songtext

Czy wiesz malutka mo¿e jak ciebie mi brak
Czy czujesz to co ja gdy jestem sam
Jestem opêtany jak w niewoli pies
Kto jest temu winien wiesz
Nie ma takich prostych s³ów
Co oddadz¹ to co boli mnie
Przeczucie mam, ¿e jednak spyta ktoœ
Czy ta bajka siê nie skoñczy Ÿle

To tylko zazdroœæ z¿era mnie
Zawsze wtedy kiedy obok ciebie nie ma mnie
Raz jestem doktor Jekyl Raz Mr. Hyde
Transformacja trwa, nie zatrzymam jej
Oko w oko stañ, co za twarz
No powiedz boisz siê
Za póŸno ju¿, zwalam st¹d
Bêdzie lepiej jak zapomnisz mnie

A wszystko to, bo ciebie kocham
I nie wiem jak bez ciebie móg³bym ¿yæ
ChodŸ poka¿ê ci czym moja mi³oœæ jest
Dla ciebie zabijê siê

Zdarza mi siê byæ na haju, wiesz jak jest
Dziwne wizje wchodz¹, nie po¿¹dasz mnie
Pragniesz kogoœ bardziej, ¿egnaj wiêc
Nie chcesz nic t³umaczyæ, no to odwal siê
Ochoty nie mam s³uchaæ I staæ
Na milczenie nie staæ mnei
Przechodzi nas oboje zimny dreszcz
Czy ta bajka siê nie skoñczy Ÿle
Teile diesen Songtext
Erklären
Okay
Durch weitere Benutzung dieser Webseite stimmst Du unseren Datenschutzbestimmungen zu